Podlage za obdelavo in nameni obdelave osebnih podatkov

Tovarna pivovarna d.o.o. bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 • vaše soglasje oziroma privolitev,
 • izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca,
 • na podlagi zakonitega interesa,
 • izpolnjevanje pogodbene obveznosti.

Vaše osebne podatke bo Tovarna pivovarna d.o.o. obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Tovarna pivovarna d.o.o. od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznostiV določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.
Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti za naslednje namene:

 • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
 • izvajanje aktivnosti, določene z naročilom,
 • komunikacija z drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
 • prijava uporabnika na dogodek, ki ga organizira Tovarna pivovarna d.o.o..

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve

Tovarna pivovarna d.o.o. bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdelovala vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (emailov) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novostih, akcijskih ponudbah, dogodkih pri upravljavcu ali pri tretjih osebah,
 • za objavo v strokovnih medijih in na spletnih straneh z osnovnim namenom promoviranja upravljavca,
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti Tovarna pivovarna d.o.o.

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.
Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu z vašimi pravicami.Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR)  vam Tovarna pivovarna d.o.o.. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju:

 • pravico dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do ugovora.

Pravica dostopa do podatkov

Od Tovarna pivovarna d.o.o.. imate pravico dobiti potrditev, ali Tovarna pivovarna d.o.o.obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

Na podlagi vaše zahteve vam bo Tovarna pivovarna d.o.o.. zagotovila brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

Pravica do popravka

Od Tovarna pivovarna d.o.o. imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Od Tovarna pivovarna d.o.o. imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ta pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • kadar osebni podatki niso več̌ potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate zahtevati, da Tovarna pivovarna d.o.o. omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • kadar Tovarna pivovarna d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Tovarna pivovarna d.o.o. ali tretja oseba. Tovarna pivovarna d.o.o. bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.do ugovora

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@tektonik.beer  ali po pošti na naslov Tovarna pivovarna d.o.o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana.
Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razenv primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljalec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Tovarna pivovarna d.o.o.. lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ̌ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Tovarna pivovarna d.o.o. podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na  e-naslov info@tektonik.beer  ali po pošti na naslov Tovarna pivovarna d.o.o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana.
Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Velja od 22. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.